งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ คลี่–คลาย–ญ่าย–เคลื่อน” (Dynamism, Deconstruction, De-territorialization, Destabilitzation)

ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่งบทคัดย่อบทความ      30 มิถุนายน 2563

หัวข้อที่เปิดรับ

เปิดรับบทความด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

คลี่

การคลี่ออกของแนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง พลวัต พัฒนาการของมานุษยวิทยาสังคมวิทยา การคลี่ให้เห็นความเชื่อมโยงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นความเป็นท้องถิ่น สู่การข้ามแดน 

คลาย

การเผยตัว การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน สู่การก้าวข้ามมุมมองดั้งเดิมสู่การมองทะลุกรอบแนวคิดไปสู่การทำความเข้าใจสังคมในยุคสังคมโลกปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน การคลายยังแสดงให้เห็นมิติของความยืดหยุ่น การเกิดขึ้นของมิติความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ และความสัมพันธ์แบบ Social Distance อยู่ใกล้กันแต่รักษาระยะห่างทำให้เราต้องทำความเข้าใจสังคมในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ

ญ่าย

ญ่าย เป็นคำในภาษาอีสาน หมายถึง การกระจายตัว ในที่นี้หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การเคลื่อนย้าย ไปมาของผู้คน การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ของผู้คน คนพลัดถิ่น คนโพ้นทะเล เช่น อีสานโพ้นทะเล ภาวะความกลัวและความเกลียดชังด้านชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติ แสดงให้เห็นมุมหนึ่งของการญ่าย ในขณะเดียวกัน การญ่ายก็เผยให้เห็นมิติทางเศรษฐกิจที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวท้องถิ่นตนเอง และเมื่อต้องญ่ายกลับก็ทำให้เห็นผลกระทบในอีกรูปแบบหนึ่ง  รวมทั้งการลดทอนการเป็นท้องถิ่น (De-localization)  หรือ การลดทอนความเป็นอาณาบริเวณ (De-territorialization)

เคลื่อน

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะขับเคลื่อนสังคมอย่างไรไปในอนาคต ท่ามกลางวิกฤตการเมือง วิกฤติสถานการณ์ภัยพิบัติ มิติแนวคิดใหม่ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมประสานศาสตร์อื่นๆ เข้ามาจะช่วยให้สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาถูกนำไปใช้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นหลักคิดทางการพัฒนาได้อย่างไร การประสานเครือข่ายความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องเปิดใจ และมีความเข้าใจและใช้หลักการการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความรุนแรง และใช้สันติวิธี

 

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

ลงทะเบียนล่วงหน้า (ก่อน 15 ก.ค. 2563)

 

ลงทะเบียนในเวลา

(15 ก.ค. – 15 ต.ค. 2563)

ลงทะเบียนหน้างาน

(20-21 พ.ย. 2563)

บุคคลทั่วไป

500

1,000

1,500

นักศึกษา

ฟรี

ฟรี

1,000

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.thacas.org

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่