งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมง่านประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
หัวข้อ VUCA โลกพลิกผัน “ปรับเปลี่ยน ผ่อนปรน คุกคาม” ทางรอดจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ? ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รับบทความ     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2563
อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ หรือ www.human.ubru.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่