งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระราชอุปถัมภ์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code หรือผ่านลิงค์ www.huso.vru.ac.th

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่