งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบเขตเนื้อหา

บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์คลอบคลุมเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1) รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   

2) ภาษาศาสตร์ และวรรณคดีไทย

3) การเมือง การปกครอง                  

4) อักษรศาสตร์

5) พัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์    

6) ประวัติศาสตร์

7) ปรัชญา ศาสนา                         

8) การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ

9) หลักสูตรและการสอน                  

10) บริหารการศึกษา

11) บรรณารักษศาสตร์                   

12) ศิลปวัฒนธรรม

13) ภูมิศาสตร์

เอกสารดาวน์โหลด

 1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ .pdf
 2. Call for Papers วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf
 3. แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์.docx
 4. 
Template วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563.docx

 

หรือสามารถ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.journal.ssru.ac.th/index.php/hsssru

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่