งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ ของนักศึกษาปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ลงในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dokkaew Paritat: Journal of Humanities, Naresuan University ปีที่ 1 ฉบับประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านภาษา วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ของนิสิตในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงนิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในรูปแบบวารสารออนไลน์

กำหนดการ

เปิดรับบทความ

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563

พิจารณาบทความ

วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563

แจ้งผลการพิจารณา

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ส่งบทความ

E-Mail : [email protected]

อัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์  0 5596 2072

แบบฟอร์มการส่งบทความ Scan QR-CODE หรือคลิก drive.google.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่