งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่