งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการและเพื่อการแข่งขัน ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” โดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ผู้เขียนเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม 53 คน

แกลเลอรี่