งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนา “การเตรียมตัวและแนวการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสัมมนา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการและเพื่อการแข่งขัน ในหัวข้อ “การเตรียมตัวและแนวการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ประชุม บราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพูนุช สุภาพวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มาให้ความรู้ แนวทางการจัดทำเอกสารในการขอยื่นเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แกลเลอรี่