งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย รูปแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระดับชาติ        วันที่17 สิงหาคม 2563

  • อาจารย์ ดร.ภากร นพฤทธิ์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการศึกษาความสามารถและความต้องการ พัฒนาทักษะภาษาจีนของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงเเรม ในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต และ อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลางของนักเรียนมัธยมศึกษษตอนปลายในจังหวัดยะลา
  • อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนไทย
  • อาจารย์สวพร จันทรสกุล อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ้กซอว์ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน
  • อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์สองภาษา
  • อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ระดับนานาชาติ วันที่18 สิงหาคม 2563

อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องThe Evaluative Language in a Group Discussion of EFL Undergraduate Students in a Context of Deep South Thailand: An Appraisal Perspective

แกลเลอรี่