งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องมุมมองของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือการปรับตัว ต่อมาตรการป้องกัน และแนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกันโรคโควิด -19    
  • อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  • อาจารย์วานิช ทองเกตุ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการพัฒนามาตราการทางกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น    

แกลเลอรี่