งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการทำวิจัยประจำปี 2564

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการทำวิจัยประจำปี 2564 เพื่อตอบโจทย์กรอบแนวทางการทำวิจัยของคณะ flagship ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ผ้า)และวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่