งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติเป็นเงิน 685,600 บาท โดยแบ่งออกเป็น                        1) เงินอุดหนุนงานวิจัย 15 ทุนๆละ 31,000 บาท
 2) เงินอุดหนุงานสร้างสรรค์ 5 ทุนๆละ 35,000 บาท
 3) เงินอุดหนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 5 เรื่องๆละ 9,120 บาท                                                                                                                                                  ในการนี้จึงขอให้แต่ละหลักสูตรเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ รายละเอียดตามแนบ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด