งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มและรายละเอียดการติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ให้มีการติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) กรณีมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน   ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ร้อยละ 100)
2) กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน  ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

โดยส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด