งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ บวก.6

แบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6) พร้อมทั้งรายละเอียดการติดตาม ดังนี้

                   1) ให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการมีการติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6)” 

                   2) การเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ ให้พิจารณาตามตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

                         1) กรณีมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน

                         ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ร้อยละ 100)

                         2) กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน

                         ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

                   3) กำหนดส่งแบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6) ทุกโครงการภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด