งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจหลักด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสอดคล้องตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง   

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยบุคลากรสามารถเสนอโครงการได้ทางระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หรือตามที่อยู่เว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/research/academic

แกลเลอรี่