งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มงานวิจัย

 แบบเสนอโครงการวิจัย

 แบบเสนองานสร้างสรรค์

 แบบ คมส.คร.1 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์

 แบบ คมส.รง.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย-งานสร้างสรรค์

 แบบ คมส.รง.2 ใบส่งร่างรายงานวิจัย-งานสร้างสรรค์

 แบบ คมส.รง.3 รายงานผลการปรับปรุงงานวิจัย-งานสร้างสรรค์

 บบ คมส.รง4 ใบส่งรายงานวิจัย-งานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์

 แบบ-คมส.รง.5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 แบบตรวจสอบรายการรูปแบบงานวิจัย งานสร้างสรรค์

 คมส.สญ.1 สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2564

 สัญญาค้ำประกันรับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปแบบรายงานวิจัย สวพ.ชต.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Template

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย​