งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คู่มือ/แบบฟอร์ม

 คำอธิบายการเขียนโครงการบริการวิชาการ

 คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

 คู่มือรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ

 

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

 บวก.1 ใบส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

 บวก.2 ใบส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ฉบับร่าง)

 บวก.3 ใบส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์)

 บวก.4 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

 บวก.6 แบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

 แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

 เอกสารรับรองการบูรณาการ งานวิจัยกับการเรียนการสอน

 เอกสารรับรองการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน​