งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ข้อเสนอโครงการ รายงานผล
1 ต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา        อ.พอหทัย ซุ่นสั้น 60-บวก-คมส-01 60-รง-คมส-01
2 เยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อ.มะนาวาวี มามะ 60-บวก-คมส-02 60-รง-คมส-02
3 พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ 60-บวก-คมส-03 60-รง-คมส-03
4 บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน อ.คเณศ รัตนวิไล 60-บวก-คมส-04 60-รง-คมส-04
5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด 60-บวก-คมส-05 60-รง-คมส-05
6 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี      อ.สวพร จันทรสกุล 60-บวก-คมส-06 60-รง-คมส-06
7 ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.วรทา รุ่งบานจิต 60-บวก-คมส-07 60-รง-คมส-07
8 ฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.บุปผา ไชยแสง 60-บวก-คมส-08 60-รง-คมส-08
9 สำนึกรักษ์นครยะลา อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์ 60-บวก-คมส-09 60-รง-คมส-09
10 เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 60-บวก-คมส-10 60-รง-คมส-10
11 อบรมเรื่องเยาวชนกับการสร้างสันติภาพ ดร.ตายูดิน อุสมาน 60-บวก-คมส-11 60-รง-คมส-11
12 ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย อ.ซูไรดา เจะนิ 60-บวก-คมส-12 60-รง-คมส-12
13 นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน อ.สุรัสวดี                    นราพงศ์เกษม 60-บวก-คมส-13 60-รง-คมส-13
14 ฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล-ระบำว่าววงเดือน) อ.ศรีประไพ อุดมละมุล 60-บวก-คมส-14 60-รง-คมส-14
15 พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อ.ขวัญตา ทวีสุข 60-บวก-คมส-15 60-รง-คมส-15