งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นำเสนองานวิจัยนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสังกัด เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ณ Universitas Negeri Malang UM ประเทศอินโดนีเซีย 

แกลเลอรี่