เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
หลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
การจัดการความรู้ KM
มคอ.๑
มคอ.๒
มคอ.๓
มคอ.๔
มคอ.๕
มคอ.๖
มคอ.๗
คู่มือนักศึกษา
ตารางเรียน
ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๘)
ชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๗)
ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๖)
ชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๕)
ชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๔)
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิทิต บัวปรอท
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.


ไม่มีรายการ
 


test test ...
วันที่ 21 มกราคม 2559 ดู 84 ครั้ง
 
 

หลักสูตรสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center