หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษารหัส 57

นางสาวฮูหรัยฝ๊ะห์ สุนันทวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปลายละหาร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

แกลเลอรี่