หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับนักศึกษาใหม่รายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดให้นักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต นอกเวลาเรียน (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐานฯ เข้าพักอาศัยภายในอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร B ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นั้น ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ได้ส่ง นางสาวฟาตีเม๊าะ มะมิง เจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก

แกลเลอรี่