หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูโลก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันครูโลก 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

1. ผศ.สุนันท์ ไชยเมล์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทศิษย์เก่าดีเด่น (ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาสังคมศึกษา)

2. อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

3. นายอัมรินทร์ กะลูแป ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

แกลเลอรี่