บุคลากร

นางสาวขวัญตา ทวีสุข
(ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

เบอร์ติดต่อ : 062-5645441 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightened หลักภาษาไทย

enlightenedภาษาไทยในสื่อมวลชน
enlightenedสัทศาสตร์และภาษาศาสตร์

enlightenedการเขียนเรื่องสั้น

enlightenedวรรณกรรม 

 

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

ดร.มัสวิณี สาและ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 086-9590964 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาศาสตร์ 
enlightenedภาษาและวัฒนธรรม
 

 

ผลงานทางวิชาการ :

enlightened  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Saleh, Masvinee and Wongwattana ,Unchalee. (2019). Linguistic Characteristics of  Village Typonyms in Yala Province: An Analysis of Functional-Typological Grammar. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research. 8(1),48-61

enlightened  ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (1)โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ. 2560 (2) สภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับทุนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2556

 enlightened  ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ

  enlightened รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น“นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาโกปี๊เบตง (Kopi caviar)” ในงาน มรย.วิชาการ 2562.

 

นางสาวสวพร จันทรสกุล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 093-6971847 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาไทยในสื่อมวลชน
enlightenedภาษาและวัฒนธรรม
enlightenedภาษาศาสตร์
enlightenedพัฒนาการของภาษาไทย

enlightenedนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
 

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

นางสาวซูไรดา เจะนิ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightenedภาษาไทยและภาษาศาสตร์
enlightenedวรรณกรรม
enlightenedภาษามลายูในภาษาไทย

enlightenedการสอนภาษาไทย

ผลงานทางวิชาการ :

enlightenedบทความวิจัย เรื่อง สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย สวพร จันทรสกุล, ขวัญตา ทวีสุข, ซูไรดา เจะนิ, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช 

นางสาวฟาร์ตีณี สามะแอ
(เจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 063-6067668 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายสันทัด จันทร์ขุน
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 084-6272638 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

enlightened  ด้านวรรณกรรม

enlightened  ด้านวรรณคดี

enlightened  ด้านคติชนวิทยา

enlightened ด้านการเขียนเพื่อสารคดี

ผลงานทางวิชาการ :

enlightened บทความวิชาการ​  “นายดัน” กับ “ความดัน” ของคนใต้: อดีต ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง

enlightened วารสาร​  รูสมิแล