ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง 617 ชั้น 6 อาคาร 24 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 52300
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 E-mail : [email protected]