กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ “ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐”

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ “ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐” ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้