โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

13 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งได้ไปสัมผัสของการทำงานในห้อง Master Control และยังได้ชมห้องการรายงานข่าวสด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำเสนอข่าวและการผลิตรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาต่อไป