นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม workshop

26 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา 

26 กันยายน 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา Workshop : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Google G Suite  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26 - 605 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562