นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เฝ้าซุ้มงานมรย.วิชาการ 62

7 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เฝ้าซุ้มงานมหกรรมมรย.วิชาการ 62

นิทรรศการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา