อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel

10 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดอบรมโปรแกรม  Microsoft Office Excel ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 ห้อง 404 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ณ หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้