นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อบรมการจับจีบผ้าปูโต๊ะและผ้าผูกรั้ว

21 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อบรมการจับจีบผ้าปูโต๊ะและผ้าผูกรั้ว

วันนี้ 21 ตุลาคม 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการอบรมการจับจีบผ้าปูโต๊ะและผ้าผูกรั้ว ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำความรู้ไปใช้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้