กิจกรรมสัมมนาภาษาไทย จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

11 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมสัมมนาภาษาไทย จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วานนี้ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการสัมมนาภาษาไทย : คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีถิ่นมลายู ในรายวิชาสัมมนาทางภาษาไทย ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ และอาจารย์จิราภรณ์ ก่อเกียรติยากุล ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีถิ่นมลายู ในหัวข้อต่อไปนี้

1.  การศึกษาภูมินามตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

2.  การศึกษาเพลงกล่อมเด็กของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

3.  การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

4.  การศึกษาความเชื่อของชาวไทยมุสลิมในตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี