โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

6 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมติง เซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยายาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง