กิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเสียง นศ.ชั้นปีที่ 1

22 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเสียง นศ.ชั้นปีที่ 1

          วันที่ 22 มกราคม 2563 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการทดสอบการอ่านออกเสียง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม อาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข และอาจารย์ซูไรดา เจะนิ เป็นผู้ทดสอบการอ่านออกเสียงในครั้งนี้ เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 24-617  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา