อบรมการใช้ Google Form

24 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อบรมการใช้ Google Form

20 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาไทย ได้จัดอบรมการใช้ Google Form​ เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้อง 25 - 301 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรายวิชาการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทำโครงการทางภาษาไทย โดยมีวิทยากร 1 ท่าน คือ นายอักมาล เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการให้ความรู้หลักการทำงาน google form​ ในครั้งนี้