กิจกรรม GBL (Game base learning)

27 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

กิจกรรม GBL (Game base learning)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม GBL (Game base learning) การเรียนรู้โดยใช้เกม ในรายวิชาการนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สวพร จันทรสกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์วรทา รุ่งบานจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว และนางสาวบุษรอ นิโลง นักวิชาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรกลุ่ม กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การใช้ไหวพริบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา โดยใช้รูปแบบเกมเป็นสื่อการเรียนรู้ หลังจากนี้นักศึกษาจะต้องสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ทางภาษาโดยใช้เกมเป็นฐานต่อไป