อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สำนักงานจัดแรงงานจังหวัดยะลา

19 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย  ณ  สำนักงานจัดแรงงานจังหวัดยะลา 

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สำนักงานจัดแรงงานจังหวัดยะลา ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ กับ ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม