นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอและรับฟังงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทยระดับ ปริญญาตรี “การวิจัยวรรณกรรมสีเขียว” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ : Cisco Webex

19 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านภาาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทยระดับ  ปริญญาตรี “การวิจัยวรรณกรรมสีเขียว” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ : Cisco Webex

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ได้นำเสนอวิจัยพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟัง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางด้านภาาษา วรรณกรรม และการสอนภาษาไทยระดับ  ปริญญาตรี “การวิจัยวรรณกรรมสีเขียว” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ : Cisco Webex​ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยและการนำเสนองานวิจัยในรายวิชาครั้งต่อไป