โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

28 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการ์วิชาชีพทางภาษาไทย

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการสัมมนาหลักงฝึกประสบการ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

ซึ่งได้จัดวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยรหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563  

โดยมีทั้งหมด 16 สถานฝึกประสบการณ์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาลายาเอ็นเตอร์ไพรส์ (The Pen)

https://www.youtube.com/watch?v=-y8vhHNzHlM&feature=share&fbclid=IwAR1Edd__n644vWzPtNaVcZvvyRD-gLVN_gPhGc9q7NN39ppseiAj-EqnztE 

2. อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี

https://www.youtube.com/watch?v=FFxrCH4J5nw&feature=share&fbclid=IwAR26Ztz5jj5wVbmos_oqgBinxlFImdA0Qz4MROadYN6JPyoH8GTGFVopzSk

3.อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park )

https://www.youtube.com/watch?v=YKNSmZxexow&feature=share&fbclid=IwAR0AbYILDWoPjtp6fMT_QxQiNestYwNIjkTVnbRNNpGpW5HAwApGj2UgL_I

4.สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 

https://www.youtube.com/watch?v=hiP_Nsm-DTI&feature=share&fbclid=IwAR2IyNUMQDqaAqbndVDNfbiVri3pVhcmAqvSdPlQEAJb3D8QQq9OzJAHoxk

5.องค์บริการส่วนตำบลลิดล

https://www.youtube.com/watch?v=hgre2jwdQ_k&feature=share&fbclid=IwAR0lQcdVxl6ttbSYjczRcXmDQE9qiYGvnV6rlfKPf45o-2xEJmHQIvj-pq8

6.สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนราธิวาส

https://www.youtube.com/watch?v=UiYMc1Ljrss&feature=share&fbclid=IwAR2-m1Dm5_e9QXDezMdu0SJrobL-jLpIRTikcSRLgU2_N6ZCyFIGQeWDgYE

7.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง

https://www.youtube.com/watch?v=QRHBSUxbFjI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22TIOlza-pWQWDBl4KoOlBIZgtHJ-6ghE74tOvtYNY8Xte5ZIJlYVinE4

8.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Pnu radio 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=mzB5Jj1mrZY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16D3hUMOTVJHqFEZupG-ZDdhrGMn4g3imB-bPHgBc7HvPMBsDtZ4eE2d8

9.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา (ศาลากลางจังหวัดยะลา)

https://www.youtube.com/watch?v=z45ISnRACYo&feature=share&fbclid=IwAR3pwkDdNFEZGkKQ52RFIPMlwLgVA3rwae1A7vtqmWlSo-PJ9PSLhKzZGdc

10.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

https://www.youtube.com/watch?v=7om1-mxSIBQ&feature=share&fbclid=IwAR1Edd__n644vWzPtNaVcZvvyRD-gLVN_gPhGc9q7NN39ppseiAj-EqnztE

11.สถานีวิทยุ กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ 7 FM 100 MHz สถานีวิทยุ วปถ. 16 AM 1080 MHz

https://www.youtube.com/watch?v=Rz1xt8llGaU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2PGUu_Wkk2yLeuTNdkglPMjuSSikn-P1lSsT6au65rUnqIgAZe8Mp7q8I

12.สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

https://www.youtube.com/watch?v=A2nDpAZI9p4&feature=share&fbclid=IwAR2NUGocYeeHJKxKdTWpbk9iUh7PGiMTgw0AGX19M7mlkCiBQ4tv2YbHKUY

13.สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา

https://www.youtube.com/watch?v=-YX1mKI9p08&feature=share&fbclid=IwAR0t6T9FkpV0HeWU34DDCWkKidhjjtCjnXA4Y-kE6nHCkQZxtJ5TSFY1DNU

14.สำนักงานจัดแรงงานจังหวัดยะลา

https://www.youtube.com/watch?v=thF7gbiEoJ0&feature=share&fbclid=IwAR22TIOlza-pWQWDBl4KoOlBIZgtHJ-6ghE74tOvtYNY8Xte5ZIJlYVinE4

15.สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

https://www.youtube.com/watch?v=YKfCLuVxtfQ&feature=share&fbclid=IwAR2dd3OpIN4IsqlZCH31jeGqO9A9QH1ZAODJxwsfdFm7byc3uQPT-G_V1xg

16.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส)

https://www.youtube.com/watch?v=u1a_up4T4gM&feature=share&fbclid=IwAR2XPrTNSOCVbfh7Z0er3c2GG9Uari1iiCHsbWx9WVVYUni0oEw0FRFupeU