อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา (ศาลากลางจังหวัดยะลา)

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย  ณ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา (ศาลากลางจังหวัดยะลา)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทยณ ณ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา (ศาลากลางจังหวัดยะลา)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ ดร. มัสวิณี สาและ และอาจารย์สันทัด จันทร์ขุน