อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ในวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ กับ ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม