อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาลายาเอ็นเตอร์ไพรส์ (The Pen)

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาลายาเอ็นเตอร์ไพรส์ (The Pen)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ในวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ , อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข และผศ.ปองทิพย์ หนูหอม