อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข และอาจารย์สวพร จันทรสกุล