กิจกรรมเสริมรายวิชาการพูดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4

7 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

กิจกรรมเสริมรายวิชาการพูดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาการพูดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีผู้ประกาศมากความสามารถ โดย "พี่เฟิร์น" จุติพร น่วมทอง แห่งคลื่นสถานีวิทยุชุมชนธนวิถีพัฒนา 91.50 mhz บอกเล่าประสบการณ์จัดรายการ อุปกรณ์ในห้องส่ง และเทคนิคการจัดรายการวิทยุ สนุกสนาน เฮฮา ได้ความรู้ ได้แรงบันดาลใจ