กิจกรรมศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น(โนรา)

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

กิจกรรมศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น(โนรา)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมศึกกษาวรรณกรรมท้องถิ่น(โนรา) เป็นกิจกรรมในรายวิชาวรรณคดีการแสดง ณ ร้านครัวร่มไม้ ซึ่งมีผู้ให้สัมภาษณ์คือ

นายมานะ ป.ปาน (ประธานสภาวัฒนธรรม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา)