อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สถานีวิทยุ กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ 7 FM 100 MHz สถานีวิทยุ วปถ. 16 AM 1080 MHz

19 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สถานีวิทยุ กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ 7 FM 100 MHz สถานีวิทยุ วปถ. 16 AM 1080 MHz

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ สถานีวิทยุ กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ 7 FM 100 MHz สถานีวิทยุ วปถ. 16 AM 1080 MHz  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข กับ อาจารย์สวพร จันทรสกุล