อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ องค์บริการส่วนตำบลลิดล

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบกสารณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ องค์บริการส่วนตำบลลิดล

ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้กำหนดวันนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ณ  องค์บริการส่วนตำบลลิดล  ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ และอาจารย์ขวัญตา ทวีสุข