ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

ชั้น 6 ห้อง 601 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073 - 299699 ต่อ 52306

อีเมลล์ : arts.malayyru@gmail.com