รวมรูปนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

18 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู

 heart รวมรูปนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561​

  • ด่านตรวจคนหางานเบตง อำเภอเบตง
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอเบตง
  • ด่านศุลกากรบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดปัตตานี