ขอเชิมร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารไทย-มลายู แกงมัสมั่นเนื้อ

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิมร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารไทย-มลายู แกงมัสมั่นเนื้อ

โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม